Froukjecoach – Persoonlijke ontwikkeling I Lifecoaching

Klachten en geschillen

1. Mocht je om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn of een klacht hebben dan stelt Froukje Huitema van Froukjecoach (hierna: Froukjecoach) het zeer op prijs dat je dit bespreekbaar maakt met haar of haar een bericht stuurt. Froukjecoach zal alle moeite doen om met jou samen het probleem op te lossen. Froukjecoach zal binnen 2 weken op jouw klacht reageren. Mocht de klacht niet binnen deze termijn afgehandeld kunnen worden, dan zal Froukjecoach jou daarvan in kennis stellen, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Dan zal ook een indicatie gegeven worden wanneer er wel uitsluitsel gegeven kan worden. Froukjecoach zal hierin de vertrouwelijkheid in acht nemen.

2. Froukjecoach is lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Mocht het onverhoopt niet lukken om samen het probleem op te lossen, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld: de voorzitter van de geschillencommissie van de NOBCO klachtencommissie. De uitspraak van deze derde is dan bindend voor Froukjecoach.

3. Bij klachten en geschillen zullen de klachten- en geschillenprocedure van de NOBCO worden aangehouden:

3.1 Klachtenprocedure NOBCO
Samenhangend met de Internationale Ethische Code voor coaches heeft NOBCO een klachtenprocedure en klachtenreglement.

3.2 Geregistreerde klachtencommissie
Doel van de klachtenprocedure is het uniform en objectief onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers over bij NOBCO aangesloten beroepscoaches. Klachtenprocedures worden volgens het klachtenreglement afgehandeld door de Klachtencommissie.
Klachten kunnen betrekking hebben op:
· nalatig handelen van NOBCO-coach bij uitvoering van een opdracht
· financiële geschillen, voortvloeiend uit het coachingscontract

3.3 Klachtenreglement: Klik hier voor het complete Klachtenreglement.

3.4 Klacht indienen
Heb je een klacht, waar je met je coach samen niet uitkomt? Een klacht over een NOBCO-coach kun je indienen via deze link. Op de overeenkomsten en   de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.