Froukjecoach – Persoonlijke ontwikkeling I Lifecoaching

Privacy Verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van Froukjecoach.

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Froukjecoach. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Ook vind je hier jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Froukjecoach
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Froukjecoach verzameld worden. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van mijn cliënten. Jouw persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Jij kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij mij veilig zijn en dat ik mij conformeer aan de richtlijnen volgend uit de Europese Wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tijdens jouw traject wordt er door mij een registratie bijgehouden van jouw behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. De uitleg van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jou of door een derde met Froukjecoach worden gedeeld, verwerkt Froukjecoach deze. Uiteraard word jij geïnformeerd op het moment dat ik jouw gegevens verwerk, meer informatie hierover tref jij bij “Jouw rechten”.

Waarop is dit privacyreglement van toepassing?
Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Froukjecoach van cliënten (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening. Dit privacyreglement is dan ook van toepassing voor iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening van Froukjecoach of met Froukjecoach contact opneemt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke stelt het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. In de zin van dit reglement is Froukjecoach de verantwoordelijke.

Verwerken van jouw persoonsgegevens
In het kader van mijn dienstverlening en om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heb ik gegevens van jou nodig. Op deze wijze ben ik in staat jou snel en adequaat te begeleiden. Uiteraard ga ik zorgvuldig met jouw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming, een aantal regels vastgelegd.  

– Alleen gegevens die te maken hebben met het traject worden in het dossier opgeslagen.

– Wanneer het voor het dossier van belang is dat gegevens wel tot jou persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt wanneer jij daarvoor toestemming hebt verleend.  

– Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

– Indien jij minderjarig (< 18 jaar) bent, dient er voor de behandelovereenkomst toestemming te worden verleend door een ouder of voogd.

– Na afloop va het traject, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen ik deze gegevens in kan zien.

– Froukjecoach bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk is toegestaan. Uitgangspunt is dat de bewaartermijn voor niet-medische gegevens 2 jaar is, te rekenen vanaf de datum waarop het dossier bij Froukjecoach wordt afgesloten. Wanneer de bewaartermijn verstreken is, zullen jouw gegevens door Froukjecoach op veilige wijze worden verwijderd en vernietigd. Indien Froukjecoach jouw gegevens echter zodanig bewerkt, dat de herleiding tot jou redelijkerwijs onmogelijk is, kan Froukjecoach jouw gegevens in geanonimiseerde vorm bewaren. Op deze manier waarborg ik jouw privacy.

– Froukjecoach gebruikt de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatische berichten sturen of commentaren achterlaten. De gegevens die deze dienst gebruikt worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die gebruikt worden om te analyseren dat je geen robot bent, bevatten je ip-adres maar ook informatie over onder andere je browser en duur bezoek. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het Verdrag voor het Europese Economische Gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Op het verzamelen van deze gegevens is het privacy beleid van Google van toepassing: https://policies.google.com/privacy

– Froukjecoach verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics, er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Hiermee kan het gebruik van deze website geanalyseerd worden. Froukjecoach heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Ook heeft Froukjecoach Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ook worden de IP-adressen geanonimiseerd, de verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan een persoon. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door in je browser een andere instelling te kiezen. Ook kun je via de ‘opt-out browser add-on’ link het vastleggen en verwerken van de door de cookies verzamelde gegevens voorkomen, de link is:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

-Froukjecoach heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

-Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang de pixel geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met
behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Jouw rechten
Wanneer Froukjecoach jouw persoonsgegevens verwerkt, heb jij volgens de wettelijke regels bepaalde rechten. Deze rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Recht op inzage van jouw dossier
Jij hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om een kopie daarvan te ontvangen. Dit houdt in dat jij bij Froukjecoach kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn verwerkt en voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt. Ik breng hiervoor de kostprijs in rekening. Ik verzoek jou wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens jij graag wilt te ontvangen.

Recht op rectificatie
Onder rectificatie versta ik het herstellen van een fout of onvolledigheid. Jij hebt het recht om gegevens te rectificeren als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb jij het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor ik ze verwerk of als jouw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door mij zijn verwerkt.

Recht op gegevenswissing
Jij hebt het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ik ze heb ontvangen, jij bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door mij zijn verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking
Jij hebt recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat ik jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mag verwerken en niet mag wijzigen. Hiervan is sprake indien jij de juistheid van de gegevens betwist, indien jij van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien jij van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door Froukjecoach onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Jij kunt bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Froukjecoach indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Hoe kun jij jouw rechten uitoefenen?
Als jij gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun jij je richten tot mij of door mij een email te sturen, voorzien van jouw naam, adres en telefoonnummer. Ik reageer binnen 5 werkdagen met een bevestiging van jouw verzoek en binnen één maand met een inhoudelijke reactie op jouw verzoek.

Klachten
Ik probeer jou zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Desondanks kan het voorkomen dat jij van mening bent dat de bepalingen uit dit privacy reglement niet of onvoldoende door mij worden nageleefd. In dat geval kun jij contact opnemen met mij. Ik beschouw klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van mijn dienstverlening te verbeteren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer jij een klacht hebt over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, kun jij door middel van een e-mail een klacht indienen bij mij. Jij kunt dit tevens doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Slot
Ik hecht veel waarde aan de kwaliteit van mijn dienstverlening en de verwerking van jouw persoonsgegevens. De privacyverklaring zal daarom soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Scharsterbrug, 1 december 2020

Froukje Huitema
Froukjecoach